สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 21 พ.ย. 64

+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางมีฝนตกในระยะนี้ ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.ยะลา (103 มม.) จ.สุราษฎร์ธานี (66 มม.) และ จ.กระบี่ (57 มม.
+ ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 39,172 ล้าน ลบ.ม. (68%) ขนาดใหญ่ 31,583 ล้าน ลบ.ม. (66%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และสิริกิติ์)
+ คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บางปะกงมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
+ เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงระหว่างวันที่ 19-28 พ.ย.64 เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง และอาจส่งผลให้เระดับน้ำเอ่อท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
+ กอนช. โดย ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามการช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้ ในช่วงวันที่ 23-25 พ.ย. 64 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

= ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี สนับสนุนเจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 37 คน พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รวม 56 รายการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
= จังหวัดตรัง โดย เทศบาลนครตรัง ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดเหตุน้ำท่วม เตรียมนำกระสอบทรายวางปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำสกัดไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำสู่ลำคลอง รวมทั้งได้นำรถน้ำช่วยทำความสะอาดฉีดล้างบ้านเรือนของประชาชนหลังน้ำลด
= จังหวัดปัตตานี เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยมอบหมายหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่
– โครงการชลประทานจังหวัดปัตตานี รับผิดชอบดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำปัตตานี
– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รับผิดชอบดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำสายบุรี
– เทศบาลในแต่ละพื้นที่ รับผิดชอบดำเนินการในคูคลองและร่องน้ำในแต่ละเขตเทศบาล
– องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สนับสนุนดำเนินการกำจัดผักตบชวา ในเขตพื้นที่ ต.ปะกาฮะรัง ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังทุกปี