พ่อเมืองลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิพร้อมยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Lampang Model)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิ ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง ในการยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Lampang Model) เพื่อให้เกษตรกรสามารถศึกษาเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง ได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนต่อไป