กรม อ.จับมือ มท.-ศธ.-พม.จัดกิจกรรม‘ผนึกภาคี วิวาห์สร้างชาติ เด็กไทยไอคิวดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ’

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม“ผนึกภาคี วิวาห์สร้างชาติ เด็กไทยไอคิวดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ” ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของเขตสุขภาพที่ 10 ให้เติบโตเต็มศักยภาพ

วันที่ (14 กุมภาพันธ์ 2562)  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ผนึกภาคี  วิวาห์สร้างชาติ เด็กไทยไอคิวดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ” ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี  ว่า สถานการณ์เด็กไทยมีไอคิวต่ำกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ถือเป็นปัญหาสำคัญ  ของประเทศชาติ ผลการสำรวจสถานการณ์ไอคิวเด็กเขตสุขภาพที่ 10 โดยกรมสุขภาพจิต ปี 2559 พบว่า ไอคิวเด็ก  ต่ำกว่า 100 คือ เด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 มีไอคิว 90.8 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2557  โดยศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 56.5 จากปัญหาดังกล่าวศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 10 และภาคีเครือข่าย 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันดำเนินโครงการเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 10 หรือ Smart kids R10 โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การลงนาม MOU 4 กระทรวงเพื่อสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็ก การระดมทุนในระดับเขต เพื่อจัดกิจกรรมร่วมแก้ปัญหาพัฒนาการเด็ก การ Kick off นโยบายการพัฒนาเด็กและสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ เด็กไทยไอคิวดี ตลอดจนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านพัฒนาการเด็ก การกำกับติดตามประเมินผลผลลัพธ์และการสรุปรูปแบบนี้เพื่อเป็นรูปแบบให้ระดับประเทศนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

“การพัฒนาเด็กเขต 10 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ข้อมูลสำรวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย และไอคิวเด็ก พบว่า เด็กปฐมวัยเขต 10 มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 56.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 74.0 ในปี 2560 ระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำรวจโดยกรมสุขภาพจิต เพิ่มขึ้นจาก 90.88 จุด ในปี 2559 เป็น 91.71 ในปี 2561 ความสำคัญของการพัฒนาเด็กต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เมื่อตั้งครรภ์สิ่งที่สำคัญคือโภชนาการ   ที่จะส่งผลต่อสมองของลูก เช่น ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความไม่เครียด และส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ของเด็กคือ กิน กอด เล่น เล่า ซึ่งเด็กที่เกิดมาต้นทุนเท่ากันระดับสติปัญญาเริ่มต้นก็จะไม่ต่างกันมาก แต่เมื่อเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ ถ้าไม่ได้รับการส่งเสริมหรือไม่ได้รับความใส่ใจจากครอบครัวหรือคนรอบข้าง เด็กก็อาจจะกลายเป็นเด็กหลังห้อง และมีผลการเรียนต่ำ ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงสติปัญญาไม่ได้แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ  เพียงเพราะว่าเด็กขาดแรงกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้และทุ่มเทให้เกิดการพัฒนาเป็นไปตามวัย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือทุ่มเทเพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพที่ควรจะเป็นอย่างเต็มที่” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทางด้าน นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย กล่าวว่า  การจัดกิจกรรม “ผนึกภาคี วิวาห์สร้างชาติ เด็กไทยไอคิวดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ” ในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้ง 4 กระทรวงหลัก ในการพัฒนาสุขภาวะเด็กไทย และเป็นการประสานพลังภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กของเขตสุขภาพที่ 10 ให้ดำเนินอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ภายใต้โมเดล“ระบบพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย อีสานล่าง :Smart Kids to Healthy Life (เลี้ยงลูกคุณภาพดีวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้า)” เนื้อหาประกอบด้วย 1) วิวาห์สร้างชาติเตรียม พร้อมมีลูกฉลาด 2)  พร้อมเป็นพ่อแม่อีหลี  3) คลังนมแม่สร้างเด็กฉลาดเติบโตดี 4) กระโดดโลดเต้นเป็นวัยเรียน เติบโตสมวัย ไอคิวเกิน 10 และ 5) เป็นวัยรุ่นแก้มแดงอ่องต่อง สมองดี EQ เด่น พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังหลักของชาติต่อไป

******************************************************