“อธิรัฐ ขอบคุณในความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้คืนลอยกระทงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย”งน้ำ และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ กรมเจ้าท่า อำนวยความสะดวกความปลอดภัย คืนวันลอยกระทง 2564 โดยจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบความปลอดภัยและตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา จำนวน 41 ศูนย์ และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ (CCTV) เพื่อดูแลความปลอดภัยมากขึ้นเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง


สำหรับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ โดยจัดเรือตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 2 ลำ เรือรักษาการณ์ประจำพื้นที่ 5 จุด จำนวน 8 ลำ บริเวณท่าเรือพระราม8 (ฝั่งธนบุรี) ,ท่าเรือตลาดยอดพิมาน ,ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ,ท่าเรือไอคอนสยาม และท่าเรือเอเชียทีค กำลังพล 196 นาย ในส่วนภูมิภาค จัดเรือตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 76 ลำ อัตรากำลังพล 753 นาย รวมอัตรากำลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งสิ้น 949 นาย โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ สมาคมเรือต่างๆ เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชน ได้เข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด เน้นย้ำขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สาธารณสุขกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ออกตรวจตรา อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในคืนวันลอยกระทง เป็นไปตามแผนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะของเจ้าหน้าที่ บนแนวทางลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ในวิถีพอเพียง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
———————————————