ปภ.ร่วมกับทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกการป้องกัน ประจำปี 2562

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ กรมกิจการพลเรือนทหารบก จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติทุกภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และการจัดการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการรองรับสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล

         นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง มีรูปแบบซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จึงได้ร่วมจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 กับหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ กรมกิจการพลเรือนทหารบก จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดลพบุรี โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนงบประมาณ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรในการอำนวยการจัดการฝึกอย่างเต็มกำลัง ซึ่งกำหนดการการฝึกฯ มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการฝึกแลกเปลี่ยน Cross Training Exercise (CTX)

วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจความพร้อมของสถานีภาคสนาม Field Training Exercise (FTX) โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการตรวจความพร้อม และการสาธิตด้านการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น สถานีที่ 1 การกู้ภัยทางน้ำ สถานีที่ 2 การกู้ภัยอาคารถล่ม สถานีที่ 3 การกู้ภัยสารเคมี และวัตถุอันตราย สถานีที่ 4 การดับเพลิง โดยเครื่องมือพิเศษ และสถานีที่ 5 การสาธิตการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 การฝึกภาคสนาม Field Training Exercise (FTX)

วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 การฝึกบริการทางการแพทย์ และโครงการชุมชนสัมพันธ์

ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการรองรับสาธารณภัย ทั้งการสนธิกำลังจากทุกภาคส่วน การระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ส่งผลให้การประสานการปฏิบัติ และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระบบและมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งนับเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัยตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ “ประเทศไทยปลอดภัย” (Safety Thailand)

****************************************************