ก้าวไปอีกขั้น อย. เพิ่มบริการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารระบบ e-Submission

ส่งท้ายปลายปี กรุงเทพเฮ อย. เพิ่มบริการยื่นคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร แก้ไขเปลี่ยนแปลงและต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ e-Submission ลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวก เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Speed) ตามนโยบาย 5S โดยปรับรูปแบบการยื่นคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตผลิต ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลด้วยการเปิดใช้งานการยื่นคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารผ่านระบบ e-Submission เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ลดการติดต่อสื่อสารโดยตรงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทั้งยังช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้รวดเร็วขึ้น

สำหรับสถานที่ผลิตอาหารทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ e-Submission ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานระบบ e-Submission ได้ที่เว็บไซต์ http://food.fda.moph.go.th/ESub/ และการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอได้ที่เว็บไซต์ https://www.fda.moph.go.th /sites/food/ SitePages/ Manual.aspx ส่วนการยื่นขออนุญาตสำหรับสถานที่ผลิตอาหารที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบe-Submission สามารถติดตามรายละเอียได้ที่เว็บไซต์กองอาหาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2590 7320 หรือ 0 2590 7033 รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

———————————————————————————-