กสร. เปิดรับสมัครเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ สนใจยื่นใบสมัคร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 17 ธ.ค. 64

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เน้นย้ำในเรื่องของการเสริมสร้างระบบความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ ที่จะสามารถป้องกันและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแรงงานได้ โดยเน้นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในระบบทวิภาคี กสร. จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นายจ้าง ลูกจ้างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงและมีความสุขในการทำงาน นายจ้างได้ผลผลิตสูงสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในและต่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปที่อยู่ภายใต้บังคับและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สามารถยื่นใบสมัครเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ในวันที่ 1 – 17 ธ.ค. 64 ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการยื่นแบบเสนอชื่อ และแบบรับรองตนเอง โดยแนบเอกสารผลงานที่จัดทำไฟล์ผลงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้2 ช่องทาง คือ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ณ พื้นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 64 – 15 ม.ค. 65 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://relation.labour.go.th และทางโทรศัพท์ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ 0 2660 2193