สปสช.ก้าวสู่ปีที่ 20 2 ทศวรรษที่ยั่งยืนด้านสุขภาพ หลักประกันที่มั่นคงของทุกคน

19 พฤศจิกายน 2564 สปสช.ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 สร้างหลักประกันสุขภาพไทยมั่นคงยกระดับเป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ 1 พัฒนาและดำเนินตามนโยบายสำคัญของรัฐเฉพาะด้าน (มติคณะรัฐมนตรี 18 กุมภาพันธ์ 2564)

ภารกิจ อดีต ปัจจุบัน

ระยะที่ 1 (2545-2550) ก่อร่างสร้างระบบ

ระยะที่ 2 (2551-2555) ความสุข

ระยะที่ 3 (2556-2560) มั่นใจ

ระยะที่ 4 (2561-2565) มั่นคง

อนาคต : NHSO GO

• ส่วนร่วม

• ยกระดับหลักประกันสุขภาพ

• ประสิทธิภาพองค์กร SMART OFFICE

• กลไกอภิบาล

• ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง

พร้อมก้าวสู่ Digital Disruption ให้ทันโลก Next Normal
“วิกฤติ” ที่ต้องเปลี่ยนเป็น “โอกาส”

#19ปีสปสช #สปสช #หลักประกันสุขภาพ #สิทธิบัตรทอง #NHSO

https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/posts/4616542258412294