ที่ปรึกษา รมช.ติดตาม Big Data พื้นที่ NEEC วางแผนพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) ณ โรงแรม วีวิช จังหวัดขอนแก่น

พลเอก สุทัศน์ เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี โดยทุกศูนย์จัดทำฐานข้อมูล Big Data จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความต้องการกำลังคนจากสถานประกอบการในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งหากข้อมูล Big Data มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จะสามารถนำไปสู่การวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่ และยังตอบสนองมิตินโยบายด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System ซึ่งเป็นการใช้เวลาร่วมกันในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ได้จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค ภายใต้โครงสร้าง 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด และให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจฝ่ายข้อมูลกลาง จัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 5 ศูนย์กลุ่มจังหวัด คือ อุดรธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และอุบลราชธานี รวม 20 จังหวัด จากสถานศึกษา 118 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ งานด้านหลักสูตร และผู้ดูแลระบบ Big Data ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 354 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อนำข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษาดังกล่าว มาใช้วางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ

********************************

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.