ดีเอสไอ – ศตก. บูรณาการความร่วมมือ เพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ พลโท วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) พร้อมด้วย พลตรี สมชัย
มาลินันท์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (1) พลตรี สุเมธ พรหมตรุษ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (2) พลตรี ทนงศักดิ์ ตันนารัตน์ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และคณะ เดินทางเข้าพบ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง และร่วมประชุมหารือถึงแนวทางทำงานร่วมกัน โดยมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมประชุมหารือถึงการบูรณาการการทำงานเชิงรุกในการป้องกันปราบปราม การแลกเปลี่ยนข้อมูล และความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลร่วมกัน โดยมีข้อหารือ ดังนี้

1) การแลกเปลี่ยนหลักสูตรระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เสนอวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายภายใต้ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำศูนย์ฝึก โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเปิดสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก ซื่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลอาจนำไปปรับใช้ในแนวคิดการพัฒนาศูนย์ฝึกต่อต้านการก่อการร้าย

3) การบูรณาการด้านการใช้อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ตลอดจนขีดความสามารถของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนแนวคิดการใช้กำลัง และการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนงานด้านการข่าว การบริหารเหตุการณ์ การใช้กำลังปราบปราม และข้อกฎหมายต่าง ๆ

4)หารือในประเด็นแนวคิดการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อรับมือภัยก่อการร้ายที่เปลี่ยนไป

5) หารือเกี่ยวกับระบบการตรวจการณ์ (ระบบ Drone/Anti-drone), Cyber Security, การพัฒนาเทคโนโลยีอันจะเอื้อไปสู่การนำไปใช้ในการก่อการร้าย ตลอดจนระบบการควบคุม และอำนวยการ ในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยในแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากลในอนาคต

************************************************