สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Helicopter Maintenance – Special (HMS) Course รุ่นที่ 18

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Helicopter Maintenance – Special (HMS) Course รุ่นที่ 18 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ วันที่ 2 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 15 คน เป็นบุคลากรสังกัดกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พันตำรวจเอก กิตติ กล่ำสุ่ม รองผู้บังคับการกองบินตำรวจ พร้อมด้วยคณาจารย์จากกองวิชาช่างอากาศยาน ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมในวันดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ