เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินทอดถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดบรรพตสุทธาราม (วังเรือน) จังหวัดพิจิตร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้แก่ นายประจักษ์ – นางละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบรรพตสุทธาราม (วัดวังเรือน) ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

สำหรับยอดเงินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบรรพตสุทธาราม (วัดวังเรือน) ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เป็นเงินจำนวน 1,827,773 บาท ทั้งนี้ ทางวัดจะนำเงินที่ได้ใช้ไปในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม และจัดเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรต่อไป