พช. เดินหน้าขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมี นางเตือนใจ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช. ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้ งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

1) พัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ ระดับอำเภอ 878 อำเภอ

2) สนับสนุนเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ผ่านการบำบัด 760 คน

3) หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ดีเด่นระดับจังหวัด 18 แห่ง และระดับกรมฯ 18 แห่ง

4) ขยายผลหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ฯ 878 หมู่บ้าน

5) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการพัฒนา จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหมู่บ้านทั้งหมดที่กรมฯ รับผิดชอบ (22,574 หมู่บ้าน)

6) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่งที่กรมฯ รับผิดชอบมีกลไกและเครื่องมือครบ 5 องค์ประกอบ (กลุ่มสมาชิก, คณะกรรมการ, กฎระเบียบ/กติกา, กิจกรรม, กองทุน)

7) UPDATE ฐานข้อมูลใน Website กองทุนแม่ของแผ่นดินกรมฯ

กองทุนธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแห่งทุน

1) ส่งเสริม/พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลยกระดับกองทุนจากระดับ 1 ไประดับ 2 หรือระดับ 3 รวม 9,000 กลุ่ม/กองทุน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 3,623 กลุ่ม, โครงการ กข.คจ. จำนวน 5,377 กองทุน)

2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เฉพาะกองทุนที่ใช้งบประมาณ รวม 150,000 คน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 50,000 คน, โครงการ กข.คจ. จำนวน 100,000 คน)

3) ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่

4) ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

5) UPDATE ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการ กข.คจ. ในระบบ Big DATA ของกรมฯ

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

1) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สามารถปรับโครงสร้างหนี้ และลด/ปลดหนี้ ได้ จำนวน 14,250 ครัวเรือน (ใช้งบประมาณ 321 แห่ง 9,530 ครัวเรือน, ไม่ใช้งบประมาณ 924 แห่ง 4,620 ครัวเรือน

2) จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนใหม่ 107 แห่ง

3) พัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ จำนวน 27 แห่ง ใน 27 จังหวัด

4) จัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่จัดตั้งในปี 2551 – 2565 จำนวน 1,138 แห่ง

5) UPDATE ฐานข้อมูลศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในระบบ Big DATA ของกรมฯ

การพัฒนาทุนชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

1) ประชุมทำความเข้าในโครงการ อพ.สธ. แก่ จนท.พช. และประชาชนในพื้นที่ ศพช. 5 แห่ง 10 จังหวัด และมีระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชฯ 1 ระบบ

2) พื้นที่สนองพระราชดำริ 16 แห่งของกรมฯ เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการ อพ.สธ.

3) มีหมู่บ้านต้นแบบโครงการ 9 ; 10 และจัดทำองค์ความรู้ 18 หมู่บ้าน

4) สนับสนุนศูนย์สารภี 3 แห่ง ทำแผนการพัฒนาและฝึกทักษะอาชีพประชาชน 800 คน

5) พัฒนาทักษะวิทยากรส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายตามแผนงานและแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 76 จังหวัดๆ ละ 4 คน รวม 304 คน พัฒนาการอำเภอ จำนวน 878 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 1,280 คน