นายอำเภอโพธิ์ไทร ควง กาชาดอุบลฯ นำชมผลสำเร็จ “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลราชธานี หนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วย นางนฤมล ขัมภรัตน์ แม่บ้านมหาดไทยและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวปาณิสรา ใจเย็น พัฒนาการอำเภอโพธิ์ไทร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและเยี่ยมชมผลสำเร็จในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of Life : HLM) พื้นที่ 3 ไร่ ของนายกลชัย คุณพาที บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร และแปลงแปลงต้นแบบระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) พื้นที่ 15 ไร่ ของนายวิทยา สีดาแก้ว ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ในการติดตามผลสำเร็จของโครงการฯ ครั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมแปลง ทั้ง 2 แปลง ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่ ทั้งหนองที่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มความจุ และคลองไส้ไก่ที่ทำหน้าที่ส่งและกระจายน้ำ สร้างความชุ่มชื่นในพื้นที่แปลงได้อย่างมีประโยชน์ นอกจากนั้น เจ้าของแปลงได้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง โดยปลูกพืชหลายชนิด เช่น ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผักสวนครัว โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ ได้เริ่มออกผล สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้แก่เจ้าของแปลง รวมถึงแบ่งปันผลผลิตแก่ญาติพี่น้องและมิตรของตนได้

นอกจากนั้น นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร ยังได้นำทีมหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมบูรณาการกับเจ้าของแปลงเพื่อให้คำแนะนำและวางแผนในการขับเคลื่อนพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการต่างๆ ตลอดจนการประสานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้วย

ด้าน เจ้าของแปลง ได้กล่าวขอบคุณนายอำเภอโพธิ์ไทร และคณะฯ ที่ได้มาเยี่ยมเยือนสร้างกำลังใจ พร้อมกล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้มีโครงการดีๆ มาพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้