กรมควบคุมโรค เร่งพัฒนาบุคลากรบันทึกข้อมูลและการติดตามประเมินผลการคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

วันที่ (12 กุมภาพันธ์ 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลและการติดตามประเมินผลการคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา  ในแฟ้ม Special PP (ระบบ 43 แฟ้ม) ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่      เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บรรยายเกี่ยวกับความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบข้อมูล ระบบการคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ให้ตระหนักถึงสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุดของประเทศ

การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 1-3 และ 7-10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งสิ้น 96 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ นำเสนอผู้บริหารของหน่วยงานในการวางแผนป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 590 3032 …..

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค