🦕แปลง ”โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง “ ที่เข้าร่วมโครงการ กับ พช. ขอนแก่น : เดินหน้าเอามื้อสามัคคี อย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” 🦕

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564เวลา 10.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ครั้งที่ 3 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ แปลง ของ นางสาวบังอร เตโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่เป็นผู้ผ่านหลักสูตร “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ “ของกรมราชทัณฑ์ และได้เข้า โครงการ กับ พช.เป็นพื้นที่ ระดับครัวเรือน ขนาด 3 ไร่โดย ขอแบ่งไร่อ้อยของ คุณพ่อ คุณแม่ มาทำโคกหนองนา จนมีความอุดมสมบูรณ์ และเริ่มมีรายได้ แล้วทั้งนี้ กำนันตำบลหนองน้ำใส ได้มาให้ข้อมูล และ นำพาผู้นำชุมชน จิตอาสาพัฒนาชุมชน ครัวเรือนข้างเคียงมาร่วม เอามื้อสามัคคี

โดย นางพนิดา ทวีชีพ พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ นักการตลาดรุ่นใหม่ ครัวเรือนต้นแบบ ผู้นำชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบ (นพต.) เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด “คล่องแคล่ว ครื้นเครง คึกคัก เอาแรง แบ่งน้ำใจ” การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 และวันนี้ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ประกอบด้วย

1.การเพิ่มไม้ป่า 5 ระดับ การปลูกไม้เศรษฐกิจ คือ ต้น มะค่าโมง ต้น พยุง ต้นยางนา

2.การห่มดินด้วยฟาง รูปโดนัท โรยปุ๋ยคอก/ปุ๋ยแห้ง รดด้วยน้ำหมักชีวภาพรสจืด เพื่อสร้างความชุมชื้นให้พระแม่ธรณี เพิ่มุลินทรีย์ในดิน

3.การทำน้ำหมักรสจืดจากหน่อกล้วย เพื้อใช้รดพืชผัก ที่กำลังเจริญเติบโต

4.การปลูกพืชผัก แยกกล้าผักลงแปลง เช่น ผักกาดขาว พริก กวางตุ้ง คะน้า โหระพา แมลงลัก เป็นต้น

5. การลงแขกเกี่ยวข้าวเหนียว กข. 6

ทั้งนี้ นางสาวบังอร เตโพธิ์ ให้สัมภาษณ์ ว่า รู้สึกทราบซึ้งมากจากพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาล ที่ 10 ที่ได้ อบรม “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ” ได้มาลงมือปฏิบัติจริง โดยสมัครเข้าโครงการ กับ พช. และพ่อแม่ ยอมให้พลิกผืนไร่อ้อย 3 ไร่ มาทำแปลงโคกหนองนา และเล่าต่อว่า มีพืชผัก อินทรีย์ หลายชนิด ที่ปลูกด้วยตนเอง และ จากการเอามื้อสามัคคี เมื่อครั้งก่อน จนเติบโตได้นำไปบริโภค แบ่งปัน ให้ญาติพี่น้อง รู้สึกมีความสุขใจและภูมิใจมาก ส่วนหนึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโครงการทหารพันธุ์ดี ผ่าน มาทาง พช. อำเภอ ตอนนี้ได้เก็บผักไปส่งแม่ค้าในตลาดอำเภอบ้านไผ่ มีรายได้เกือบทุกวันเฉลี่ย วันละ 300-400 บาท

กิจกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และครัวเรือนต้นแบบ ทำให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเป็นตัวอย่างให้แก่คนในชุมชน ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิด 3 สร้าง คือ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป”

😷 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น