ชป.พัฒนาศักยภาพการเก็บกักน้ำ/ระบายน้ำในลุ่มน้ำแม่วงก์ บรรเทาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม อ.ลาดยาว

วันที่ (13 ก.พ. 62)พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.นครสวรรค์ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหินตาด ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ลุ่มน้ำสะแกกรัง ประกอบด้วยลุ่มน้ำย่อย 4 ลุ่มน้ำ ได้แก่ แม่งวงก์ คลองโพธิ์ ทับเสลา และสะแกกรังตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร อุทัยธานี และนครสวรรค์ มีพื้นที่รวมกันประมาณ 3.16 ล้านไร่ ลุ่มน้ำสะแกกรังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ อ.แม่วงก์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ และ อ.สว่างอารมณ์ อ.ทัพทัน อ.เมือง จ.อุทัยธานี รวมทั้ง ในฤดูฝนมักจะประสบกับปัญหาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มริมลำน้ำในเขต อ.ลาดยาว อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ และ อ.ทัพทัน อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานีด้วย 

 จากสภาพปัญหาข้างต้น กรมชลประทาน ได้วางแผนเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการวางแผนดำเนินงานโครงการต่างๆ ทั้งการก่อสร้างฝาย ประตูระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และแก้มลิง รวมทั้งปรับเปลี่ยนแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการตามแผนงานระยะเร่งด่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกคลองธรรมชาติ การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชน และการปรับปรุงอาคารชลประทานในลำน้ำที่มีอยู่เดิม อาทิ การปรับปรุงคลองวังม้า พร้อมอาคารประกอบ ต.วังเมือง อ.ลาดยาว ปรับปรุงประตูระบายน้ำสะเดาซ้าย ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว และปรับปรุงฝายตาพุ่ม ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว เป็นต้น

ส่วนแผนงานระยะกลาง ได้วางแผนดำเนินการโครงการฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาพิจารณาโครงการฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ อ.ลาดยาว ดังนี้ การปรับปรุงคลองห้วยใหญ่และอาคารประกอบ ต.ลาดยาว การปรับปรุงคลองห้วยทราย พร้อมอาคารประกอบ ต.ลาดยาว การปรับปรุงคลองหลวงพ่อพวง พร้อมอาคารประกอบ ต.ลาดยาว การปรับปรุงคลองห้วยหินลับ – คลองวังสวัสดี พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองนมวัว และการปรังปรุงคลองดงตาแวน – คลองวังยิ้มแย้มพร้อมอาคารประกอบ ต.วังม้า โดยทั้งหมดมีแผนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

สำหรับในระยะยาว นั้น มีแผนงานที่อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ การสำรวจ และออกแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกันน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำแม่วงก์ ได้แก่ การก่อสร้างประตูระบายน้ำเขาชนกัน โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ควบคุมการระบายน้ำด้วยประตูเหล็กบานโค้ง ขนาดกว้าง 10 เมตร สูง 9 เมตร จำนวน 7 ช่อง ปิดกั้นลำน้ำแม่วงก์ หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ ต.แม่เลย์ ต.เขาชนกัน และต.ปางมะค่า มีน้ำใช้อย่างเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนในฤดูแล้งได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำวังชุมพร การปรับปรุงระบบระบายน้ำและอาคารประกอบ(ลุ่มน้ำแม่วงก์ – สะแกกรัง) และการปรับปรุงระบบระบายน้ำและอาคารประกอบ(ลุ่มน้ำแม่วงก์ – เจ้าพระยา)อีกด้วย

**************************************** 

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์