กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 50 เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

กฟผ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี สะท้อนความจริงใจและตั้งใจของ กฟผ. ในการคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนของคนไทย

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 49 ปี และวัน CSR กฟผ. ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 50 เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” โดยมี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง กฟผ. พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนชุมชนรอบ กฟผ. ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กล่าวว่า จากวันเริ่มสถาปนา กฟผ. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 จนถึงวันนี้เกือบครบ 5 ทศวรรษแล้ว ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ภูมิใจที่ได้เห็น กฟผ. เจริญเติบโตเป็นรัฐวิสาหกิจอันดับต้นๆ ของประเทศ นำส่งรายได้ให้รัฐบาลนำไปพัฒนาประเทศปีละไม่น้อยกว่า 2 หมื่นล้านบาท และเชื่อมั่นว่าพนักงาน กฟผ. ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย รวมทั้ง กฟผ. ยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา มาปรับใช้และถ่ายทอดสู่สังคมชุมชนจนเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวต่อไปว่า ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังงาน มุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค จึงต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพกิจการไฟฟ้าไทยให้แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศได้ในอนาคต กฟผ. จึงนำนโยบาย Energy 4.0 มาขับเคลื่อนงานต่างๆ โดยมีหลักการสำคัญคือ การยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน และการนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้พัฒนากิจการไฟฟ้าในอนาคต อาทิ การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ผ่านระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน และการเตรียมพร้อมรองรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เป็นอย่างดี

“ต้องยอมรับว่าวันนี้โลกมีความซับซ้อน สังคมเปิดกว้างและให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น  การดำเนินงานของ กฟผ. จึงคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงาน คิดดี ทำดี มีจิตสาธารณะ และร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย” ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าว

ด้านนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย กล่าวว่า กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย
โดยจะเห็นว่าการดำเนินงานของ กฟผ. ในปัจจุบัน มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างสูงสุด พร้อมทั้งจะดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดย กฟผ. มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนมากมาย อาทิ โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการปลูกป่า โครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการแว่นแก้ว เป็นต้น