พาณิชย์ส่งเสริม “ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่” มุ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกร

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ส่งเสริมการจัดตั้ง “ตลาดกลางสินค้าเกษตร” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าเกษตร ระหว่างเกษตรกรกับผู้ค้าในตลาดกลาง หรือเกษตรกรผู้รวบรวมและผู้ค้าในตลาดกลางกับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้เกษตรกรและผู้ค้า

ปัจจุบันมีตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในรวม 56 แห่ง ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ตลาดกลางผักและผลไม้ ตลาดกลางสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง และตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

สำหรับ “ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ Flower Market Thailand” เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท ฟลาวเวอร์ เนชั่น จำกัด ที่กรมการค้าภายในได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ประเภทตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในเป็นแห่งแรก ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นจุดรวบรวมดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับจากจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นครปฐม สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี และจากทั่วทุกภาคของประเทศ รวมทั้งยังมีดอกไม้นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย และแอฟริกา อีกด้วย โดยมีพื้นที่ให้เช่าจำนวนมากกว่า 3,000 แผงค้า ปัจจุบันได้เปิดให้เช่าแล้วจำนวน 1,500 แผงค้า มูลค่าการซื้อขายประมาณ 100 ล้านบาท/ปี 

กรมการค้าภายในหวังว่ากิจกรรมการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งของรัฐบาลประสบผลสำเร็จได้เร็วขึ้น และตลาดแห่งนี้จะช่วยยกระดับรายได้ให้เกษตรกรและผู้ค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

***********************************

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงาน กรมประชาสัมพันธ์