จ.ลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ต่อคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ ซึ่ง จ.ลำปาง ได้นำเสนอข้อมูล ตอบข้อสังเกต และข้อคำถามเกี่ยวกับโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เป็นรายโครงการ และพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเสนอขอรับการอนุมัติโครงการและงบประมาณผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คณะทำงานฯ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อไป

เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2532 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึงฯ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2ฯ ต.บ้านอ้อน ต.บ้านโป่ง อ.งาว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ค่าขนย้าย และทรัพย์สินราษฎรฯ ให้เป็นไปตามมติ ครม. ระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวทางที่กำหนด พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานในโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2