“ร่วมแรง เอามื้อสามัคคี มีน้ำใช้ฤดูแล้ง” พช.สนับสนุนการทำคันกั้นฝายชะลอน้ำ แปลง CLM “โคก หนอง นา พช.” อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพรหมรินทร์ ทาทอง​ พัฒนาการอำเภอ​ศรีเมืองใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชน​อำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) พื้นที่ 15 ไร่ ของนางสุคนธ์ อิ่มใจ ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะติดตามสนับสนุนและพัฒนาฐานการเรียนรู้ โดยร่วมแรงเอามื้อสามัคคี กันทำคันกั้นฝายชะลอน้ำและปรับพื้นที่ เพื่อใช้น้ำในการเกษตรในหน้าแล้ง ตลอดจนเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ซึ่งนางสุคนธ์ อิ่มใจ เจ้าของแปลง ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า “ตนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะมุ่งดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และหลักกสิกรรมธรรมชาติ ที่ได้ฝึกอบรมมา ขอขอบคุณหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ให้การสนับสนุนการขุดปรับพื้นที่ ตลอดจนร่วมแรงสามัคคี สร้างคันกั้นฝายชะลอน้ำ ปรับพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ”

ขณะที่ นายพรหมรินทร์ ทาทอง​ พัฒนาการอำเภอ​ศรีเมืองใหม่ เปิดเผยว่า “อำเภอศรีเมืองใหม่ ได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและหลักกสิกรรมธรรมชาติ ตลอดจนการสร้างฐานการเรียนรู้ การปรับพื้นที่ และสร้างคันกั้นฝายชะลอน้ำในพื้นที่ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” และสร้างประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่ใกล้เคียงในการสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป”