💢💢ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลุยพื้นที่ โคก หนอง นา พช. สุโขทัย ติดตาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงเป้าหมายฯ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้พี่น้องประชาชนชาวสุโขทัย 💢💢

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยอำเภอสวรรคโลกมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 228 ครัวเรือน/แปลง โดยแบ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (House hold Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน 12 แปลง ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Community Lab Model for quality of life : CLM) จำนวน 216 แปลง ดำเนินการเสร็จแล้ว 208 ครัวเรือน/แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 แปลง ที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย จำนวน 8 แปลง ทางอำเภอได้ดำเนินการพิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ และจะสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆทันตามกำหนดระยะเวลาอย่างแน่นอน รวมทั้งจะเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ต่อไป

โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่แปลงของนายนิคม ฉลองชลม์ เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (House hold Lab Model for quality of life : HLM) หมู่ที่ 4 บ้านไร่ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการขนาด 15 ไร่ รับฟังการรายงานจากผลการดำเนินงาน ชมความก้าวหน้าพื้นที่ดำเนินโครงการฯ และให้กำลังใจเจ้าของแปลง และร่วมปลูกต้นชงโค และต้นทุเรียน กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และภาคีการพัฒนาในพื้นที่

ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายอลงกต สุขเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก นายนิคม ฉลองชลม์ เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (House hold Lab Model for quality of life : HLM) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลความก้าวหน้าของโครงการฯ ดังกล่าว