📣 จังหวัดนนทบุรีประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ที่ปรับสถานศึกษาให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19

💥 วันที่ 17 พ.ย.64  เวลา 13.30 น. ที่ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.อ.บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด อัยการจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ตัวแทน สพท. ทุกเขตในจังหวัด และผู้เข้ารับเงินพระราชทาน ในพิธีดังกล่าว

💥 เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งหลังจากภารกิจแล้วเสร็จ เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน ซึ่งจังหวัดนนทบุรี มีโรงเรียนที่ได้รับมอบเงินพระราชทาน จำนวน 18 โรงเรียน ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทานฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,336,190 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

💥 ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนที่ได้รับเงินพระราชทานฯ ดังกล่าว ได้นำไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน และให้ยึดตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โรงเรียน และชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด