สวธ.ขยายเวลาเปิดรับสมัครสมาชิก TYO TYC TYW ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (TYO), วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย Thai Youth Winds (TYW) และ  คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (TYC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั้น จึงเห็นควรให้ขยายเวลาการรับสมัครเพิ่มเติมจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง TYO TYW และ TYC ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้มีประกาศไว้

โอกาสนี้ สวธ.ขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (TYO) วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย Thai Youth Winds (TYW) และคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (TYC) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร TYO ได้ www.dcpthaiyouth.net, TYW ได้ที่ bit.ly/tyw2022  และ TYC ได้ที่ https://bit.ly/3oEhZxg หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง (สสศ.) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๒๕, ๔๑๘๙ และ ๔๓๐๖ หรือ Facebook Page: Thai Youth Choir TYC  สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ที่ เว็บไซต์ www.culture.go.th, เฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม