อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามรอยเท้าพ่อด้วยวิถีพอเพียง

นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ มอบหมายนายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอ.ท่าแพ ติดตามการพัฒนาของสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอท่าแพและกองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 เพื่อปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามรอยเท้าพ่อด้วยวิถีพอเพียงเกษตรไทย อำเภอท่าแพ จังหวัสตูล ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โดยไดเสำรวจต้นไม้เพื่อแขวนป้ายชื่อต้นไม้และชื่อวิทยาศาสตร์แต่ละต้น และร่วมกันปลูกต้นปาล์มน้ำมันจำนวน 72 ต้น จัดทำปุ๋ยหมักใบไม้ รวมถึงการเก็บเมล็ดปอเทืองเพื่อปลูกครั้งต่อไป และไถกลบต้นปอเทืองเพื่อเป็นอาหารให้แก่ดิน บริเวณที่จะปลูกข้าวโพดหวานรอบถัดไป รวมถึงการทำความสะอาด Walk way และมาสคอตรูปข้าวโพดหวานจำนวน 2 ตัวหน้าซุ้มประตู

ทั้งนี้ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ ประกอบด้วย แปลงผักสวนครัว แปลงผักกูดพื้นที่ปลูกบัว ปลูกหญ้าแฝก ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกมะนาวในล้อยางรถยนต์ การเพาะเห็ดนางฟ้า รวมถึงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกจำนวน 4 บ่อ เลี้ยงปลานิลในบ่อดินจำนวน 2 บ่อ เลี้ยงปลาทับทิม ในกระชังจำนวน 1 กระชัง เลี้ยงปลานิลในกระชัง จำนวน 2 กระชัง เลี้ยงปลาสวาย จำนวน 2 กระชัง  เลี้ยงปลากดอีก 1 กระชัง และการเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ เช่น ผึ้ง ไก่ดำ และแพ นอกจากนี้ยังมีการปลูกป่า 3 อย่างแต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ใช้สอย เช่น การปลูกไม้โตเร็ว เพื่อเป็นสวนป่า ไม้กินได้ เช่นไม้ผล( มะม่วง กระท้อน สะตอ เงาะเป็นต้น ) ไม้เศรษฐกิจ เช่น ต้นสักทอง ป่าไผ่ และประโยชน์อย่างที่ 4 คือการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทุกวัน

************************************

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงาน กรมประชาสัมพันธ์