จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เตรียมพร้อมก้าวสู่จังหวัดต้นแบบระดับทอง ในปี 2571

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ บุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ต้อนรับคณะทำงานจากกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคณะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จังหวัดพิจิตรมีการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ผ่านการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และยังประกาศเป็นนโยบายจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือสร้างกระแสสัมพันธ์ โดยยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมเยาวชนร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนและวัยรุ่นห่างไกลยาเสพติด เพื่อก้าวสู่จังหวัดต้นแบบระดับทอง ในปี 2571

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จะนำผลการประเมินไปรวบรวมเพื่อส่งเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป