PEA ลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กร ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) กับ การประปานครหลวง

นายชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) โดยมีนายวีรวัฒน์ ยมจินดา ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง และนายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล และกิจการเพื่อสังคม ร่วมพีธี ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ การประปานครหลวง (กปน.) เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการพลังงานโดยการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบตรวจวัดการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้งานกับองค์กร เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก Alternative Energy Development Plan (AEDP) และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) และบนพื้นที่หลังคา (Solar Rooftop) แบบผลิตใช้งานเอง

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้ PEA จะเป็นผู้ให้บริการจัดการพลังงานในองค์กรของการประปานครหลวง ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ในด้านระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งรูปแบบ Solar Rooftop และ Solar Floating ซึ่งดำเนินโครงการในรูปแบบการลงทุนแบบ ESCO Model โดย PEA ดำเนินการจัดหาผู้ลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับลูกค้า และ PEA เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา ซึ่งจะเรียกเก็บ “ค่าจัดการพลังงาน” จากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้โดยคิดตามอัตราค่าไฟฟ้าที่มีส่วนลด (Discount Rate) เป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาโครงการที่ได้ร่วมกัน