อาเซียน–ออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์ เจรจาเตรียมยกระดับความตกลงการค้าเสรี

นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์  รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 – 8 เมษายน 2561 ประเทศสมาชิกอาเซียน  ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ประชุมร่วมกัน ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยได้หารือแนวทางการทบทวนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (AANZFTA) รวมถึงปรับปรุงแนวทางการดำเนินการต่างๆ ภายใต้ความตกลงฯ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมสามารถตกลงกันได้ในเรื่องการปรับปรุงกฎการดำเนินการของคณะกรรมการร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม/ประเมินผล การบริหารจัดการ และการพัฒนาให้ความตกลง AANZFTA มีความเสรีมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในการดำเนินการภายใต้ความตกลงฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากความตกลงฉบับนี้

นายรณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการจัดตั้งกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการภายใต้ความตกลงฯ ในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – Commerce)  กระบวนการและพิธีการด้านศุลกากร  รวมถึงด้านการบริการการเงินและโทรคมนาคม นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังได้เสนอให้มีการเพิ่มข้อบทด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเน้นในเรื่องความโปร่งใสและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ขณะที่นิวซีแลนด์เสนอให้มีข้อบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าและแรงงาน และการค้าและสิ่งแวดล้อมภายใต้ความตกลงฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางการค้าที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยการทบทวนความตกลงฯ ก็จะคำนึงถึงความสอดคล้องกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และความตกลงการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกประกอบกันไปด้วยเพื่อให้ความตกลง AANZFTA เป็นความตกลงที่เกิดประโยชน์ทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศสมาชิกอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ ที่ประชุมแสดงความขอบคุณออสเตรเลียที่ได้ต่ออายุโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จากปี 2562 เป็น 2564 เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถสานต่อ การดำเนินการตามโครงการความร่วมมือได้อย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างการทบทวนความตกลงฯ  อีกทั้ง ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิก

นายรณรงค์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการเพื่อปรับปรุงการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures) เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และรายย่อย (MSMEs) ให้สามารถใช้ประโยชน์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านกฎระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ เป็นอีกความตกลงหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ โดยในปี 2560 มีมูลค่าการส่งภายใต้ AANZFTA ไปยังออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 (ในกลุ่มสินค้าสำคัญ เช่น เครื่องเพชรพลอยและเครื่องประดับ แว่นตา ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์แต่งผม เป็นต้น) ในขณะเดียวกัน มูลค่าการส่งออกไปยังนิวซีแลนด์ภายใต้สิทธิ์ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 50 (ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งก่อสร้าง ถุงและกระสอบ และแผ่นฟิล์ม เป็นต้น)