“พาณิชย์” พบผู้ประกอบการโคนม หลังลงพื้นที่หารือกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์โคนม เตรียมการรับมือเปิดเสรีนมและผลิตภัณฑ์กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อเสนอผลสรุปต่อ ครม.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่หารือเกษตรกรโคนมและผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรี FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้พบปะกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนม ก่อนสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนม ซึ่งเป็นผู้นำเข้านมผงจากต่างประเทศ รวมทั้งใช้น้ำนมโคเพื่อผลิตอาหารจากผลิตภัณฑ์นม เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดตลาดนมและผลิตภัณฑ์นมภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนการเปิดเสรีนำเข้านม เนื่องจากจะทำให้ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์นมคุณภาพ ในราคาถูกลง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอาหารจากผลิตภัณฑ์นมของไทย อย่างไรก็ตาม  หน่วยงานรัฐจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรไทยให้มีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาน้ำนมโคให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันกับน้ำนมโคนำเข้าจากต่างประเทศได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ภายหลังการรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องแล้ว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมทั้งมาตรการป้องกันผลกระทบเพื่อรองรับการเปิดตลาดนมในอนาคตต่อไป