ปลัดฯ แรงงานเยือน สพร.พังงา ดันแรงงานสร้างอาชีพ หนุนการท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ติดตาม รับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา (สพร .พังงา) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการประกอบธุรกิจกาแฟ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้วยรูปแบบทางไกล มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน และหลักสูตรการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 15 คน รวมถึงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

นายบุญชอบ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดอันดามันที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในพื้นที่และประเทศชาติ แต่ภายหลังจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ดังนั้น ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมีส่วนสำคัญเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ด้วยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ ที่จะนำไปสู่การเกิดรายได้ของแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน และระดับอื่น ๆ

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน และขอฝากไว้ว่าในการพัฒนาทักษะฝีมือจะต้องเลือกพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการของแรงงานที่อยู่ในพื้นที่และตลาดแรงงานมีความต้องการด้วย จึงจะส่งผลให้แรงงานเกิดอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่ยั่งยืน ขอให้ สพร.พังงา ได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วงของการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนี้ รวมถึงให้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับ 5 เสือแรงงาน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพต่อไป

“ฝากถึงผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวพวกท่านเอง หากต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติม ก็ให้รวมกลุ่มแล้วแจ้งกลับมายัง สพร.พังงา เพื่อจะได้ต่อยอดในการยกระดับทักษะให้สูงขึ้น สู่การสร้างอาชีพ ให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป” ปลัดฯ บุญชอบ กล่าวทิ้งท้าย