ผู้ว่าฯ นนทบุรี นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโคก หนอง นา พร้อมต่อยอดขยายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เร่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ชาวนนทบุรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานตามโครงการ ณ พื้นที่ของ นายสินชัย ทองมั่ง บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอไทรน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ทีมงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับ นำชมพื้นที่ และรายงานผลภาพรวมของการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา พช.” ประเภท HLM (ระดับครัวเรือน)

“ โคก หนอง นา” ถือเป็นแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการดินและน้ำ โดยน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาใช้ โดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30: 30 :30 :10 ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังมีการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมที่เหมาะสม มีการฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า วิถีวัฒนธรรม การสร้างพลังความสามัคคีของคนในชุมชน มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน เกิดความพอมีพอกินในขั้นพื้นฐาน เกิดการรวมกลุ่มยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวให้มีความสุข ส่งผลให้ชุมชนและประเทศชาติมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โดยพื้นที่ โคก หนอง นา พช. จังหวัดนนทบุรี แห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณเงินกู้จากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการขุด หนองกักเก็บน้ำ ทำโคกเพื่อปลูกไม้ 5 ระดับ ขุดคลองไส้ไก่ และปลูกพืชในที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ เพื่อใช้ในระบบการสูบน้ำ สำหรับการปลูกพืชผัก ไว้บริเวณพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งยังมีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ อาทิ ฐานการปลูกป่า 5 ระดับ ฐานเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลา และกบ) ฐานเลี้ยงเป็ดและไก่ ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ ฐานการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนที่สนใจมาศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน “โคก หนอง นา” ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังช่วยให้สภาพแวดล้อมดียิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ “โคก หนอง นา” ยังช่วยกักเก็บน้ำในหน้าฝน เพื่อให้มีน้ำเหลือใช้ในหน้าแล้ง อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางการเกษตร และธรรมชาติของหมู่บ้านได้อีกด้วย

สำหรับในวันนี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมชมการเพาะเลี้ยงกบคอนโด การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ให้อาหารปลา ร่วมหว่านข้าวในแปลงนาตัวอย่าง “หว่านเดือนเพ็ญ เกี่ยวเดือนแห่งความรัก” และร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดำเนินการขยายผลเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก ให้เป็นแหล่งสำรองและสะสมเมล็ดพันธุ์ผัก สายพันธุ์ดีและมีคุณภาพ เพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์นำไปแจกจ่ายต่อประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง สำหรับนำไปเพาะปลูกและขยายพันธุ์เพื่อไว้สำหรับบริโภค หากมีเหลือก็แบ่งปัน ตามกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” ผ่านโครงการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้ปลูกผักไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยหนุนเสริมช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์ผักสำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหลักที่จะช่วยให้รอดพ้นจากวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างเช่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในขณะนี้