กรมควบคุมโรค สั่งการ สคร.ทุกแห่ง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สั่งการหน่วยงานในสังกัด และ สคร.ทุกแห่งทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และลงพื้นที่ให้ความรู้ วิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด พร้อมแนะประชาชนยึดหลัก “รู้ หลีก เลี่ยง ใช้ ลด งด ป้องกัน ผ่านไป” และควรตรวจสอบค่าฝุ่นละอองก่อนเดินทางทุกครั้ง

วันที่ (12 กุมภาพันธ์ 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ แต่กลับพบว่าในบางจังหวัดของภูมิภาคต่างๆ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงขึ้นและเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่  นั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า สถานการณ์ในต่างจังหวัด เช่น ขอนแก่น เกิดจากการเผาไร่อ้อย  และจังหวัดเลย เกิดจากการเผาป่า เป็นต้น สภาพฝุ่นจะแตกต่างจากกรณีในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เกิดจากฝุ่นควันของรถยนต์  มาตรการในการลดฝุ่นจึงมีความแตกต่างกัน โดยในพื้นที่ต่างจังหวัด จะเน้นการงดเผาป่า ไม่เผาในที่โล่งแจ้ง ส่วนในกรุงเทพฯ จะลดการใช้รถยนต์ เป็นต้น ส่วนการเฝ้าระวังโรคและผลกระทบทางสุขภาพยังใช้หลักการและมาตรการเดียวกัน  ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ได้แก่ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้  กรมควบคุมโรค ยังได้สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงลงพื้นที่ให้ความรู้ สื่อสารความเสี่ยง และแนะนำวิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและสามารถดูแลป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม ติดตามดูแลผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินและบริการผู้ป่วยนอก  รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อป้องกันและช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง กรณีในพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชนในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ  หอบหืด ภูมิแพ้  ถุงลมโป่งพอง โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในปริมาณที่สูงเกินค่ามาตรฐาน หรือเข้าไปมีกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายมากเป็นระยะเวลานาน หรือทำกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด  แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูงว่า ก่อนเดินทางทุกครั้ง ควรสังเกตและตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่อาศัย และช่วงระหว่างทางไปจนถึงเป้าหมาย เพื่อหาวิธีป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม ถ้าไม่จำเป็น ไม่ควรเดินทางออกนอกบ้านหรือทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น ทำงาน ออกกำลังกาย โดยเฉพาะบริเวณหรือเส้นทางที่มีฝุ่นขนาดเล็กหนาแน่น  หากจำเป็นควรป้องกันการสัมผัสฝุ่นให้น้อยที่สุด โดยการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ควรสวมหน้ากาก สวมแว่นตา เสื้อแขนยาว เพื่อกันฝุ่น เพราะฝุ่นจะทำให้เกิดการระคายเคืองตาและผิวหนังขณะเดินทาง  สำหรับการเลือกสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้น ขอให้ประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากอาศัยอยู่ในพื้นที่และช่วงเวลาที่มีฝุ่นละอองสูง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ตลอดจนผู้ที่ต้องทำงานหนักกลางแจ้ง เป็นเวลานานๆ เช่น เกษตรกร ตำรวจจราจร คนงานที่ทำงานก่อให้เกิดฝุ่น เป็นต้น ควรป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากที่เหมาะสม และไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการเผาป่า หรือเผากลางแจ้ง

ขอให้ประชาชนยึดหลัก “รู้ หลีก เลี่ยง ใช้ ลด งด ป้องกัน ผ่านไป”  รู้ : รู้เท่าทันเหตุการณ์ สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก  หลีก : หลีกการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด  เลี่ยง : ในพื้นที่ที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ให้เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน  ใช้ : ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น ตามสถานการณ์  ลด : ลดการสร้างฝุ่น โดยการไม่เผาป่า ไม่เผาในที่โล่งแจ้ง ลดการใช้รถยนต์ ลดการสูบบุหรี่ ลดการจุดธูป   งด : กลุ่มเสี่ยงงดออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ในวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน  ป้องกัน : รอบรู้วิธีการป้องกันที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ความเสี่ยง และความสามารถในการหาสิ่งป้องกัน  ผ่านไป : โรคและภัยเป็นไปตามฤดูกาล มาแล้วก็ไป แต่ต้องไม่ลืมที่จะช่วยกันลดและแก้ปัญหา ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเตรียมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เพื่อลงพื้นที่กรณีพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจำนวนมากผิดปกติ หากประชาชนมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์โดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

*********************************************

ข้อมูลจาก: สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค