กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางอย่างเร่งด่วน

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (16 พ.ย. 64 เวลา 17.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 23 สายทาง
สามารถสัญจรผ่านได้ 16 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง แบ่งได้ดังนี้

– น้ำท่วมสูง 6 สายทาง

– ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 1 สายทาง

1. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

2. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

3. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ – หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+150 ถึง 4+000)

4.สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+050 ถึง 3+500)

5.สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 7+250)

6.สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 8+530)

7.สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

ทช.ได้เร่งเข้าดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงเพื่อให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมพร้อมเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางอย่างเร่งด่วน ให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้ตามปกติอย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146