คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาเร่งรัดการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเดินหน้าเปิดประเทศ 1 ธันวาคม นี้

วันที่ 16 พ.ย. 64 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 51/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผอ.รมน.จ. นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามที่ท้องถิ่นจังหวัดเสนอให้มหาวิทยาลัยบูรพาขออนุญาตใช้สถานศึกษา 6 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2564 ศูนย์สอบภาคกลาง เขต 1 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ Thai Stop COVID Plus อย่างเข้มงวด รวมทั้งผู้เข้าสอบและกรรมการที่คุมสอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการสอบทุกคน ต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม และก่อนเข้าสอบทุกคนต้องตรวจ ATK แสดงผลตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดการกระจายวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 เข็มที่ 1 ร้อยละ 70 และภายในเดือนธันวาคม เข็มที่ 1 ร้อยละ 80 เข็มที่ 2 ร้อยละ 70 ตามลำดับ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเดินหน้าเปิดประเทศ 1 ธันวาคม นี้

 

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เน้นย้ำให้นายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อกระตุ้นเตือนให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ระมัดระวังป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 เนื่องจากพบปัญหาการติดเชื้อโควิดส่วนใหญ่ยังคงเกิดในครอบครัว ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากขาดการระมัดระวังในการอยู่ร่วมกัน โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข Universal Prevention และ D M H T T อย่างเคร่งครัด ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ แยกสำรับของใครของคนนั้น เว้นระยะห่าง เป็นต้น โดยเฉพาะในสถานที่แออัดและพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อร่วมกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความปลอดภัย พร้อมรองรับการเดินหน้าเปิดประเทศ