ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิงรุก ใช้ Smart Governance ยกระดับการบริการภาครัฐของพิจิตร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมติดตามงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม การดำเนินงาน ติดตามผู้นำเมืองสำหรับเมืองอัจฉริยะพิจิตร ภายใต้กรอบการพัฒนาการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) โดย มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมมีประหลักในการหารือเรื่องเตรียมการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริการจากภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและมีช่องทางการติดต่อกับส่วนราชการ รวมไปถึง การสร้าง Smart Governor Office ที่เป็นศูนย์ จะทำให้ได้รูปแบบการพัฒนาเมืองแบบ Smart Governor แฟลตฟอร์มการดำเนินงาน ติดตาม ผู้นำเมืองสำหรับเมืองอัจฉริยะพิจิตร และสามารถขยายผลความสำเร็จไปยังเมืองต่างๆ และจังหวัดต่างๆ ที่สนใจ สามารถพัฒนาซอฟแวร์ในการบริหารจัดการเมืองในการติดตามข้อมูลชุมชน 12 พื้นที่ และองค์การบริหารส่วนหมู่บ้านช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการติดตามสำหรับผู้นำเมือง ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นแบบเชิงประจักษ์ และนำไปสู่การขยายผลโดยการเป็นศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาแพลตฟอร์ม กระบวนการผลิต และการพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart city ที่ยั่งยืน จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และส่งต่อให้กับหน่วยงานราชการ เกษตรกร ผู้ผลิต ตลอดจน ประชาชนในจังหวัดพิจิตรเพื่อให้เกิดการสื่อสารและความเชื่อมั่นต่อความเป็นเมืองพิจิตรเมืองที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้กับชุมชน ครัวเรือน และนำไปสู่การพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน