‘รมว.วราวุธ’ พร้อม ‘ปลัด จตุพร’ ร่วมประชุม ครม.สัญจร กระบี่ มุ่งผลักดันแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มอันดามันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

วันที่16 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอน และสตูล) ณ โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุมนั้น รมว.ทส. พร้อมด้วย ปกท.ทส. ได้เดินชมการจัดแสดงนิทรรศการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร่วมกับ นายกรัฐมนตรี ต่อด้วยการถ่ายภาพคณะรัฐมนตรีร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 6 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

จากนั้น รมว.ทส. และ ปกท.ทส. ได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ครม.สัญจร) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย สาระสำคัญส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 6 จังหวัด ให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความมั่นใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย รวมถึงการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในอนาคต

นอกจากนั้น รมว.ทส. ยังได้เสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบอีก 3 เรื่อง ได้แก่ การขอเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การนำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก และขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 21 จังหวัด อีกด้วย