ลำปางประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัด ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการฝึกทักษะด้านอาชีพทันทีภายหลังจบการศึกษา (ม.3) โดยใช้ระยะเวลาฝึกเพียง 4-6 เดือน จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ ในฐานะผู้ช่วยช่างหรือช่าง จะทำให้มีรายได้สูงขึ้นกว่าค่าแรงขั้นต่ำ (ประมาณ 400-450 บาท/วัน) สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาครอบครัวและสังคม

โดยการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดลำปางได้มีเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายจำนวน 20 คน สำหรับปีนี้จะมีการจัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูแนะแนวในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สำรวจและคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะได้บูรณาการความช่วยเหลือในทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ในปี 2565 ต่อไป