เลขาธิการ มกอช. ลงพื้นที่พังงาตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนปาล์มตะกั่วป่า ต้นแบบผลิตปาล์มน้ำมัน GAP ขายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมคณะ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชลประทานจังหวัดพังงา และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า อ.กะปง พบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรในพื้นที่ พร้อมมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนเกษตรกร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อ.กะปง จ.พังงา

จากนั้นเดินทางต่อไปติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมนุม (One/Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ จังหวัดพังงา พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์และสภาพปัญหายางพาราในพื้นที่จังหวัดพังงา ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง

นอกจากนี้ เลขาธิการ มกอช. ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาล์มตะกั่วป่า ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า มีสมาชิกผลิตปาล์มคุณภาพ จำนวน 50 ราย พื้นที่รวม 3,000 ไร่ ผลิตผลรวม 400 ตันต่อเดือน

โดยวิสาหกิจฯ เข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรกรต้นแบบการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน โดยระยะที่ 1 (2564) มกอช. ได้อบรมให้ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP และหลักการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ซึ่งภายหลังการอบรม โดยเกตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติและได้การรับรอง GAP จำนวน 30 ราย และเกษตรกรมีการตัดปาล์มคุณภาพจึงขายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด 30-50 สตางค์ต่อกิโลกรัม

สำหรับระยะที่ 2 (2565) มกอช. จะพัฒนาคู่มือระบบควบคุมภายในกลุ่ม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพแรง ตามมาตรฐานการผลิดปาล์มอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรมีความพร้อมขอการรับรองต่อไป