พ.ต.ท.พงษ์ธร เผย แผนแม่บทบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฉบับ 4 จะช่วยบูรณาการกระบวนการยุติธรรมเพื่อปชช.ให้เป็นไปตามหลักสากลภายใต้กม.เดียวกัน

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) จัดประชุม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2569) ร่วมกับกลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อร่างแผนแม่บทดังกล่าว ก่อนพัฒนาข้อมูลและจัดทำแผนแม่บทฯ ฉบับสมบูรณ์ โดยวิสัยทัศน์ต่อแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ก็คือ การประสานความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมโดยยึดหลักนิติธรรมเพื่อประชาชน ซึ่งเราหวังว่าจะสามารถพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแนวทางการบริหารงานยุติธรรมจะต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด 3 มิติหลัก ได้แก่ มิติที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกัน มิติที่ 2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐานสากล และมิติที่ 3 การประสานความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรม

ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม มีเป้าหมายให้การบริหารงานยุติธรรมเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแผนแม่บทฯดังกล่าว เป็นเครื่องมือการดำเนินงานที่สำคัญในการ ประสานความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรมระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้สามารถเดินหน้าแบบไร้ปัญหา ตลอดจนร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานยุติธรรมของประเทศต่อไป” พันตำรวจโท พงษ์ธร ระบุ

//////////////////////////////////