ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายกระทรวงแรงงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายกระทรวงแรงงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมแนะนำภาระกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ