ไทยผนึกอาเซียนหารือเกาหลี เร่งยกระดับการค้าเสรีระหว่างกัน ฉลองความสัมพันธ์สู่ทศวรรษที่ 4

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำทัพทีมเศรษฐกิจไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA-IC) ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการเจรจาเปิดตลาดสินค้าอาเซียน-เกาหลีเพิ่มเติม ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของสองฝ่าย ยกระดับการค้าเสรีระหว่างกัน เฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลีสู่ทศวรรษที่ 4

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA-IC) ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าผู้แทนไทย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลักดันประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมให้มีความคืบหน้ามากขึ้น

นางอรมน เสริมว่า ในการประชุมอาเซียน-เกาหลีครั้งนี้ จะผลักดันรายการสินค้าสำคัญที่ไทยต้องการให้เกาหลีใต้เปิดตลาดเพิ่มเติม อาทิ สินค้าประมง (กุ้ง/ปลาหมึกแช่แข็ง) มันสำปะหลังอัดเม็ด มะม่วง ข้าวกล้อง อาหารแปรรูป พลาสติกและเคมีภัณฑ์ แผ่นไม้อัด สิ่งทอ เครื่องแต่งกายกระเบื้องเซรามิค เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการทำธุรกิจในเกาหลีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้อาเซียนและเกาหลีสามารถบรรลุเป้าการค้า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 ตามที่ผู้นำได้ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้ ปี 2562 เป็นปีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลีครบรอบ 30 ปี โดยอาเซียนและเกาหลีจะมีการหารือเรื่องการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN-ROK Commemorative Summit) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 ด้วย ซึ่งในด้านเศรษฐกิจ จะเน้นย้ำการส่งเสริมการค้าสองฝ่าย เพิ่มมูลค่าการค้า และแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้า ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานต่างๆ อาทิ งานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนอาเซียนกับเกาหลีและขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของทั้งสองฝ่าย

นับตั้งแต่มีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี การค้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 124,455 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2559 เป็น 153,680 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 23.5 โดยอาเซียนส่งออกไปเกาหลี มีมูลค่า 55,031 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 19.8 และอาเซียนนำเข้าจากเกาหลี มีมูลค่า 98,648 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 25.6
โดยเกาหลีเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 5 ของอาเซียน

ทั้งนี้ สำหรับการค้าสองฝ่ายระหว่างไทย-เกาหลี เกาหลีเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 10 ของไทย ในปี 2561 การค้ารวมมีมูลค่า 13,766 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.74 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 8.76 การส่งออกมีมูลค่า 4,889 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 1.94 ของมูลค่าการส่งออกของไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.90 สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ในขณะที่ การนำเข้ามีมูลค่า 8,877 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 3.56 ของมูลค่าการนำเข้าของไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 11 สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เหล็ก เคมีภัณฑ์ แผนวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้า และเครื่องจักรกล เป็นต้น

————————————-

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์