พช. อบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องสมุดกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยมีนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติการปรับเปลี่ยนชื่อ “ฝ่ายอำนวยการ” เป็น “กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน” และปรับปรุงการกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน จาก “หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ” เปลี่ยนเป็น “ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ)” จำนวน 76 ตำแหน่ง ใน 76 จังหวัด ตามการเสนอปรับโครงสร้างการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการของกรมการพัฒนาชุมชนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จำนวน 76 ราย เพื่อปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง เป็นหนึ่งในประเด็นการพัฒนาขอกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนที่ว่า “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นนักบริหารงานรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประชาชน และเป็นนักประสานบูรณาการการทำงานกับหลายภาคส่วน การฝึกอบรมในครั้งนี้สถาบันการพัฒนาชุมชนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ถ่ายทอดสัญญาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ไปยังพื้นที่ต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 76 คน โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ประกอบด้วย การปฏิบัติงาน/เรียนรู้จากสถานการณ์จริง (On the Job Experience) ร้อยละ 70 สอนแนะ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งและกัน (Mentoring & Coaching) ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ผ่านระบบออนไลน์ และกลุ่มไลน์ ร้อยละ 20 การฝึกอบรม (Training) ในรูปแบบ Onsite / Online / On demand ร้อยละ 10 และเส้นแนวทางการพัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน หลังจากนี้จะดำเนินการเสริมสมรรถนะในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยโดยกองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุโดยกองคลัง ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการบริหารงานคดีและความรับผิดทางละเมิดโดยกองนิติการ ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะดำเนินการประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรมแบบ 360 องศา คือ การทดสอบประมวลความรู้ การประเมินจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนเป็นนักประสานและสนับสนุน เก่ง ดี ทันสมัย เป็นองค์กร พช. 4.0

นายนิวัติ น้อยผาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนทุกท่าน ซึ่งถือว่าผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับการบริหารงานพัฒนาชุมชนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับจังหวัด จากวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและองค์กร ทุกกระบวนการและทุกเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะเสริมสร้างและส่งผลให้สมกับเป็นองค์กร “เก่ง ดี มีคุณภาพ ทันสมัย เป็น พช. 4.0” ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ และถูกต้องตามกฎระเบียบ มีธรรมาภิบาล ครองตน ครองคน ครองงาน และเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ทีได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ให้มากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วง ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทุกประการ