จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเครือข่าย จัดกิจกรรม “วันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2564 “บ้านมั่นคง บ้านรักษ์โลก” กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติภาคกลางและตะวันตก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ชุมชนบ้านมั่นคงชะแมบพัฒนา ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบกุญแจ งานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2564 “บ้านมั่นคง บ้านรักษ์โลก” กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติภาคกลางและตะวันตก โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัด นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายสุเทพ คำโต ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอวังน้อย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคกลางและตะวันตก จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2564 ณ ชุมชนบ้านมั่นคงชะแมบ ตำบลลำตาเสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นการจัดร่วมกับภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในปีนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อของการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2564 ปีนี้ที่ว่า “ตั้งใจให้ทุกเมืองปลอดคาร์บอน” Accelerating urban action for a carbon – free world) โดยสอดคล้องกับแนวคิดวันที่อยู่อาศัยโลก คือ “บ้านมั่นคง บ้านรักษ์โลก” กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ ภาคกลางและตะวันตก มีเป้าหมาย “คนภาคกลางและตะวันตก มีที่อยู่อาศัยและที่ดินมั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดี บูรณาการความร่วมมือ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการภาพรวมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ระดับประเทศ ระดับภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชนชะแมบพัฒนา และรูปธรรมความสำเร็จในการดำเนินการแก้ไขปัญาในที่ดินประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินในเขตป่า ที่ดิน ส.ป.ก. พื้นที่ที่มีการใช้ข้อมูล เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่ผ่านมา พร้อมกับนิทรรศการของ One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบกุญแจชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชนชะแมบพัฒนา 1 ซึ่งได้มีการก่อสร้างบ้านและมีการเข้าอยู่อาศัยแล้ว จำนวน 114 ครัวเรือน และได้มีการมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณชุมชนชะแมบ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการที่ได้รับงบประมาณในปี 2564 จำนวน 135 ครัวเรือน ได้รับงบประมาณสนับสนุนแบบให้เปล่าจาก พอช. จำนวน 10,125,000 บาท และงบประมาณสินเชื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้าน รวม 44,530,340 บาท ต่อจากนั้น เป็นการมอบเหรียญกล้าหาญให้กับผู้นำขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก 13 จังหวัด ที่ได้เสียสละทำงานเพื่อชุมชนและสังคม ในการขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัย รวมถึงการดูแลช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและภัยพิบัติน้ำท่วมและการมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานภาคีความร่วมมือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 องค์กร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองลำตาเสา พร้อมกันนี้ ขบวนองค์กรชุมชนได้ร่วมกันมอบโล่ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการขอบคุณที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัยและการจัดงานที่อยู่อาศัยโลกในครั้งนี้ อีกด้วย