ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรลงพื้นที่พบปะเกษตรกรทำสวนโคกกลอยอ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เน้นผลักดัน ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร อย่างยั่งยืน

วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา10.00น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรทำสวนโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เน้นผลักดัน ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร อย่างยั่งยืนพร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา เข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเดินทางตรวจราชการ จ.กระบี่ และ จ.ตรัง และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. 2564 ณ จ.กระบี่ ติดตามความก้าวหน้าพร้อมหารือผู้ประกอบการในพื้นที่ ภายหลังจากที่มีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่และติดตามงาน ดังนี้
– สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า
– ความคืบหน้าโครงการฝ่ายคลองท่านา และโครงการอื่น ๆ (ที่ได้รับอัดรรงบประมาณ)
– ความคืบหน้าระบบห่อส่งน้ำโครงการฝ่ายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(เพื่อแก้ปัญหาระบบท่อส่งน้ำเก่าที่แตกร้าวรั่วซึม)
– โครงการที่จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขน้ำแล้งในฤดูแล้งและน้ำหลากในฤดูฝน

ประธานสหกรณ์การเกษตรตะกั่วบำา จำกัด กล่าวรายงาน
– โครงการอาคารของสหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด
– มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนเกษตรกร
– ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมนุมและโครงยกระดับแปลงใหญ่ จังหวัดพังงากระบี่ตรวจติดตามสถานการณ์และสภาพปัญหายางพาราในจังหวัด

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับเกียรติในการพบปะเกษตรกรในพื้นในให้ข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรผ่านโครงการแพะอันดามัน และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคในพื้นไปหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อาชีพเกษตรกร ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา