รมว.เฉลิมชัย เร่งกรมชลฯ สำรวจ-ออกแบบ แก้มลิงหนองทะเล แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง จ.กระบี่ อย่างยั่งยืน

เย็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองกระบี่ใหญ่ โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน บรรยายสรุป ณ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษาโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองกระบี่ใหญ่ โดยวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำคลองหญ้าไทร อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยโต และอ่างเก็บน้ำคลองกระบี่ใหญ่ เพื่อทำการหน่วงน้ำ พร้อมก่อสร้างคลองผันน้ำ ความยาว 8.5 กิโลเมตร โดยจะมีคลองแยกคลองผันน้ำบางส่วนไปยังแก้มลิงหนองทะเล ก่อนระบายลงสู่บริเวณอ่าวนาง ขณะที่ปริมาณน้ำอีกส่วนจะระบายผ่านคลองผันน้ำลงสู่ทะเล บริเวณลำน้ำเดิม

สำหรับแก้มลิงหนองทะเล เป็นแก้มลิงธรรมชาติ มีความจุเก็บกักประมาณ 300,000 ลบ.ม. สามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตามในช่วงหน้าแล้ง ปริมาณน้ำในแก้มลิงหนองทะเลจะมีปริมาณน้ำลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น กรมชลประทานจึงได้มีการศึกษา-สำรวจ-ออกแบบฯ โครงการ ปรับปรุงแก้มลิงหนองทะเล ให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ คลองแยกคลองผันน้ำ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองกระบี่ใหญ่ จะสามารถลำเลียงน้ำมาเติมให้กับแก้มลิงหนองทะเลไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ได้อย่างเพียงพออีกด้วย ซึ่งแผนการดำเนินงาน จะเริ่มทำการศึกษา สำรวจ ออกแบบ ภายในปี 2565 และจะดำเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองทะเล รวมพื้นที่ 300 ไร่ ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2567) หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เมืองทับปริกและเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภคของชาวตำบลหนองทะเล ตำบลอ่าวนาง และเทศบาลเมืองกระบี่

ในการนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้สั่งการให้กรมชลประทาน ขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองกระบี่ใหญ่ โดยได้เน้นย้ำให้กรมชลประทาน เร่งการสำรวจ-ออกแบบแก้มลิงหนองทะเล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะเดินหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง