รมช.ประภัตรฯ ตรวจเยี่ยมศรีผ่องฟาร์มและประชุมหารือการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจตรวจเยี่ยมศรีผ่องฟาร์ม(ฟาร์มแพะ) และประชุมหารือการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายปัญญา แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และร่วมติดตามคณะลงพื้นที่รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ

ศรีผ่องฟาร์ม เป็นฟาร์มมาตรฐานเลี้ยงแพะขนาด 2,800 แม่ เป็นฟาร์มสาธิตมาตรฐานเลี้ยงแพะในภาคใต้ เป็นแหล่งผลิตพ่อแม่พันธุ์และแพะขุนเข้าสู่ระบบการผลิตแพะของจังหวัดกระบี่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รับซื้อ และแปรรูปน้ำนมแพะ นมแพะ ปีละ 8 ตัน มีแพะมีชีวิต ปีละ 320,000 ตัว ผลความสำเร็จ ของฟาร์มได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ นมแพะพาสเจอไรซ์เสริมแคลเซียม และได้รับการพัฒนายกระดับเป็นนักธุรกิจเกษตร/ Startup/ SMEs คนตัวเล็ก โดยได้รับการอบรมในหลักสูตร : เทคนิคการแปรรูปและควบคุมคุณภาพอาหาร (GMP/HACCP)

ณ ศรีผ่องฟาร์ม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่