รมว.กษ.เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำ เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน จ.พังงา

บ่ายวันที่ 15 พ.ย.64  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองพังงา อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหินกอง เป็นต้น โดยมี นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง บรรยายสรุป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงา รวมทั้งหมด 166 โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับชาวพังงาได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร โดยโครงการสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองพังงา ได้แก่

โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน สามารถเก็บกักน้ำได้ 5.60 ล้าน ลบ.ม. โดยรับน้ำจากป่าเทือกเขาสูง หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน (ระยะฝนทิ้งช่วง) และการปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งของฝายคลองลำไตรมาศ ซึ่งจะมีพื้นที่รับประโยชน์ 6,350 ไร่ และยังใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและเกษตรในท้องที่อำเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในขอบเขตพื้นที่โครงการ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจให้กับประขาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างในปี 2565-2568

อีกหนึ่งโครงการสำคัญคือโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน สามารถเก็บกักน้ำได้ 12.78 ล้าน ลบ.ม. โดยรับน้ำจากเทือกเขาหลัก-ลำรู่ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วป่า กว่า 5,200 ครัวเรือน และยังช่วยส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ในพื้นที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างในปี 2567-2570

ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหินกอง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน สามารถเก็บกักน้ำได้ 550,000 ลบ.ม. หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสําหรับอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว กว่า 1,600 ครัวเรือน และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกาะยาวใหญ่ นอกจากนี้ยังมีโครงการทำนบดินบางเตยพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองน้ำจืด และโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านโตนดิน ที่อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

ในการนี้ ดร.เฉลิมชัยฯ ได้ให้คำมั่นกับชาวทับปุด จังหวัดพังงา พร้อมผลักดันให้มีอ่างเก็บน้ำให้ชาวพังงาได้มีแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร โดยเฉพาะอ่างฯ ลำไตรมาศ จะเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด