อธิบดีกรม ผส. เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ บ้านปลาทับทิม แม่กลอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการ “เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และ เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงภายใน ศพส. เพื่อให้มีแนวทาง การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน ๖๐ คนเข้าร่วมการอบรบ

***********************************