รมช.ประภัตร นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลุยพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศรีผ่องฟาร์ม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รมช.ประภัตร นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลุยพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศรีผ่องฟาร์ม เผยเตรียมเสนอสองโครงการฯ ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการศรีผ่องฟาร์ม (ฟาร์มแพะ) และประชุมหารือการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ อันดามัน ณ บ้านน้ำจาน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศรีผ่องฟาร์ม ให้การต้อนรับ

โดยภายหลังการร่วมหารือ และรับฟังในที่ประชุมแล้ว รมช.ประภัตร ได้เตรียมเสนอกรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้ (16 พฤศจิกายน 2564) ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ

1. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ (แรงงานคืนถิ่น)

2. โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตขยายพันธ์ุดี โดยจะเสนอให้ใช้วงเงินจากเงินกู้โควิด -19 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เฟส 2 โดยมอบหมายให้นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ และดูแลโครงการฯ

“การมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ตนได้นำเงินทุนมาให้เกษตรกรที่อยากประกอบอาชีพพื้นถิ่น และเกษตรกรที่อยากจะพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ออกโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาส่งเสริมให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแพะ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ หรือการทำประมง โดยเน้นการใช้สินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ” เน้นไปที่อาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อ สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลา 4 – 6 เดือน ทั้งนี้ ธกส. ได้รับการอนุมัติวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยจะปล่อยกู้เป็นรายบุคคล หนี้เสียสามารถกู้ได้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถใช้บุคคลค้ำประกันได้ จะปล่อยกู้รายละ 100000 บาท / 1 ปี – 3 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 “รมช.ประภัตร กล่าว

นอกจากนี้ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ยังมีโครงการสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ล้านละร้อย ภายใต้ชื่อโครงการ “ธุรกิจชุมชนสร้างไทย” ซึ่งเกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้ได้ 7 คน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำเกษตรกรรม โดยมีตลาดรองรับผลผลิต ก็สามารถยื่นกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ วงเงินกู้สูงสุดกลุ่มละ 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 3 ปี หากเกษตรกร ชาวประมง สนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์หรือธกส. ในพื้นที่

ทั้งนี้ ศรีผ่องฟาร์ม ประกอบกิจการด้านปศุสัตว์ (ฟาร์มมาตรฐานเลี้ยงแพะขนาด 2,800 ตัว) เป็นฟาร์มสาธิตมาตรฐานเลี้ยงแพะในภาคใต้ เป็นแหล่งผลิตพ่อ – แม่พันธุ์ และแพะขุนเข้าสู่ระบบการผลิตแพะของจังหวัดกระบี่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รับซื้อและแปรรูปน้ำนมแพะ โดยแต่ละปี สามารถผลิตนมแพะได้ 8 ตัน แพะมีชีวิต 320,000 ตัวต่อปี ได้รับรางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ นมแพะพาสเจอไรซ์เสริมแคลเซียม รวมถึงได้รับการพัฒนาและยกระดับเป็นนักธุรกิจเกษตร/ Startup/ SMEs คนตัวเล็ก โดยได้รับการอบรมในหลักสูตร : เทคนิคการแปรรูปและควบคุมคุณภาพอาหาร (GMP/HACCP)
//กกส. สปกษ.// 15 พ.ย. 64//