รมว.ยุติธรรม ลุยกระบี่ มอบเงินผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 11 รายรวมกว่า 5 แสนบาท พร้อมขับเคลื่อนงานและเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เผยนายกฯย้ำต้องคืนความยุติธรรมสู่ประชาชนตามนโยบายให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

วันจันทร์ที่ 15 พ.ย. เวลา 13.10 น. ที่โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท จ.กระบี่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ : สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 พื้นที่ จ.กระบี่” โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนางอรชร จิระพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม

นายเรืองศักดิ์ กล่าวรายงานว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจงานที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.การส่งเสริมป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกละเมิด ด้วยการส่งเสริมให้รู้สิทธิรู้หน้าที่เคารพสิทธิและไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่น 2.การคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม และ3.การสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อยกระดับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรม โดยการนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชน อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และไม่เสียค่าใช้จ่าย การเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยังมุ่งเน้นสร้างสังคมที่ปลอดภัยและเสริมสร้างให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข โดยการลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้สังคมเกิดความสมานฉันท์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควรทำให้เกิดความเท่าเทียมกันและเสมอภาคทุกชนชั้น

นายสมศักดิ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม ภายใต้การนำของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายการทำงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชน ให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความเสมอภาคทุกชนชั้นและต้องการให้กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยความยุติธรรม จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำงานหลายๆ ด้าน เริ่มจากเรื่องที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกกรณี ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรม ได้เปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขอย่างเป็นทางการ ที่กระทรวงยุติธรรม โดยตั้งใจให้เกิดศูนย์ดังกล่าวนั้น คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนได้ครบวงจร เป็นศูนย์อำนวยการภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมอย่างไร้รอยต่อ พร้อมจะให้ความช่วยเหลือทุกท่าน ทั้งการรับเรื่องการช่วยเหลือ และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับงานช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เมื่อกระทรวงยุติธรรมทราบว่ามีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.กระบี่ ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญาจำนวนมากกำลังได้รับความเดือดร้อน จึงได้สั่งการกรมคุ้มครองสิทธิฯ นำเงินดังกล่าวมามอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ รมว.ยุติธรรมได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ในพื้นที่ จ.กระบี่ 11 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 529,260 บาท พร้อมมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง และ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา และมอบวุฒิบัตรแก่คณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รุ่นที่ 1 ที่ผ่านการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 50 คน ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน มุ่งสู่สังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ยต่อไป สำหรับ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้เสียหายในคดีอาญา ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือที่เรียกว่าเหยื่ออาชญากรรม 2.จำเลยในคดีอาญา ที่ถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลว่าได้กระทำความผิดอาญาและถูกจำคุกในระหว่างพิจารณาคดี ต่อมาได้มีการถอนฟ้องหรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องว่าจำเลยไม่มีความผิด หรือที่เรียกว่าแพะ

จากนั้น คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าชมนิทรรศการนำเสนอผลงานของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่

//////////////